[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Europa-Parlamentet vedtog i går at støtte initiativer, der skal styrke EU’s katastrofeberedskab. Det skal ske ved at styrke den eksisterende civilbeskyttelsesmekanisme, herunder ved bl.a. at opbygge fælleseuropæiske kapaciteter under navnet rescEU.

rescEU er en reserve af ressourcer, som i første omgang vil fokusere på opbygning af kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften. Men andre kapaciteter kan i fremtiden også blive omfattet, f.eks. CBRN-kapaciteter (Chemical, Biological, Radiological og Nuclear materials), felthospitaler og medicinske nødhjælpshold til brug i alle former for nødsituationer.

Det er spændende tiltag, mener chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.

- Vi har enkelte gange set medlemsstater stå i helt ekstraordinære situationer, hvor det nationale beredskab ikke er tilstrækkeligt. Det har for eksempel været tilfældet ved skovbrandene i Sverige, Grækenland og Portugal de senere år. Også Danmark kan få brug fra støtte udefra, som det konkret blev overvejet ved stormfloden i januar 2017.

- I sådanne situationer giver det ud fra en beredskabsfaglig vurdering god mening at opbygge fælleseuropæiske kapaciteter til at supplere det, som medlemsstaterne allerede stiller til rådighed for hinanden.

- Den reviderede civilbeskyttelsesmekanisme åbner samtidig op for, at den nationale forebyggelsesindsats forstærkes. Eksempelvis kan medlemslande, der ofte bliver ramt af de samme typer af katastrofer, blive bedt om, i samarbejde med Europa-Kommissionen, at fokusere deres nationale forebyggelsesindsats.

Redningsberedskab er med forslaget til den reviderede civilbeskyttelsesmekanisme fortsat et nationalt anliggende. Med forslaget lægges der op til, at nationale kapaciteter kan blive suppleret af europæiske ressourcer.

Ambitionen er, at EU’s katastrofeberedskab er styrket allerede til sommer med f.eks. ekstra kapacitet til at slukke skovbrande fra luften med helikoptere og fly. Endnu udestår Ministerrådets endelige godkendelse.

Læs mere på Europa-Parlamentets hjemmeside: http://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20190207IPR25206/civilbeskyttelse-parlamentet-styrker-eu-s-katastrofeberedskab


Beredskabsstyrelsens rolle

Beredskabsstyrelsen er Danmarks kontaktpunkt ved anmodninger ved katastrofer og kriser i udlandet. Beredskabsstyrelsen råder over en række kapaciteter, der kan indsættes internationalt, herunder bl.a. vandrensningsudstyr, USAR-kapaciteter (Urban Search And Rescue) og lejrfaciliteter. Kapaciteterne kan også anvendes i Danmark.

Godkendes forslaget i Ministerrådet, står Beredskabsstyrelsen som national myndighed på katastrofeberedskabsområdet for implementeringen i Danmark.