[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvert andet år tager Beredskabsstyrelsen temperaturen på, hvordan befolkningen opfatter risici. Den seneste undersøgelse foretaget i efteråret 2019 viser, at knap halvdelen af befolkningen vurderer, at deres tryghed i forhold til en række specifikke beredskabshændelser er blevet forringet i de seneste fem år. Til sammenligning vurderer blot 12 %, at de er blevet mere trygge i samme periode.

Ser man på, hvilke typer hændelser, befolkningen er bekymrede over, siger 54 %, at de er bekymrede eller meget bekymrede for, at cyberangreb kan påvirke Danmark inden for de kommende fem år. Det er en stigning på ni procentpoint i forhold til den seneste undersøgelse fra 2017.

”Det viser, at spørgsmålet om cybersikkerhed er noget, der fylder mere og mere hos danskerne, og at det derfor også er vigtigt, at vi i regeringen bliver ved med at tage cybertrusler og- angreb så alvorligt, som vi gør.” siger forsvarsminister Trine Bramsen. ”Samtidig er jeg glad for at se, at danskerne har stor tiltro til det nære beredskab. Det har stor betydning for, at vi kan gå rundt og føle os trygge i hverdagen.”

Bekymringen for terrorhandlinger er således faldet fra 58 % til 49 %, mens 46 % af befolkningen siger, at de er bekymrede for sikkerhedspolitiske kriser.

Vurdering af beredskabet
Danskerne har mest tillid til beredskabet ved håndgribelige hændelser som brande, ulykker og oversvømmelser. Ved denne type hændelser er det kun 1 %, der slet ikke har tillid til beredskabet.

Tilliden er mere behersket ved uhåndgribelige hændelser som radioaktive udslip, solstorme og cyberangreb, hvor andelen af ’ved ikke’-svar også topper.


Om Danskernes Risikoopfattelse

I Danskernes Risikoopfattelse har et repræsentativt udvalg af befolkningen vurderet:

 • hvor bekymrede de er for, at Danmark rammes af en række hændelser inden for de kommende fem år
 • hvor bekymrede de er for at blive direkte påvirket af hændelserne
 • hvor sandsynlige de mener, hændelserne er
 • og i hvor høj grad de mener, at Danmark har et beredskab, der kan håndtere hændelserne

De 13 hændelsestyper (med udgangspunkt i Nationalt Risikobillede), vi har spurgt befolkningen om i Danskernes Risikoopfattelse, er:

 • Orkaner og stærke storme
 • Oversvømmelser fra stormflod
 • Oversvømmelser fra skybrud
 • Udbrud af smitsomme og svært helbredelige sygdomme blandt mange danskere
 • Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr
 • Farlig forurening af mad- eller drikkevarer
 • Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk
 • Ulykker med farlige kemiske stoffer
 • Olieforurening til søs
 • Større transportulykker
 • Cyberangreb
 • Terror
 • Solstorme (Geomagnetiske storme som følge af soludbrud)

Hertil har vi tilføjet brande og eksplosioner samt en af tendenserne fra Nationalt Risikobillede, nemlig sikkerhedspolitiske kriser.

Det er Epinion, der har udført undersøgelsen for Beredskabsstyrelsen.