[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det danske beredskab over for voldsomt vejr, den fortsat alvorlige terrortrussel og kommunernes kriseberedskab – det er blandt emnerne, som Beredskabsstyrelsen kommer til at prioritere i indeværende år. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens mål- og resultatplan for 2018.

- Danmark skal være et trygt og sikkert land. Det er vigtigt, at vi holder fingeren på pulsen og arbejder for, at alle sektorer løbende udvikler det danske beredskab, baseret på den nyeste viden og teknologi og i lyset af det nuværende og fremtidige risikobillede. Det er vores mål- og resultatplan for 2018 et udtryk for, om end vi også kommer til at lave mange andre ting i år i samarbejde med myndigheder og virksomheder, der styrker samfundets samlede beredskab, og som ikke fremgår af planen, siger Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen.

Beredskabet for voldsomt vejr
Noget af det, der har fyldt de senere år – for befolkningen og for hele samfundets beredskab – er klimarelaterede hændelser som storme og oversvømmelser. Det er hændelsestyper, som Beredskabsstyrelsen i rapporten Nationalt Risikobillede i 2017 udpegede som nogle af de største risici for samfundet.

I 2018 skal Beredskabsstyrelsen forbedre rammerne for de fælleskommunale brandvæseners arbejde med at udvikle et stærkt beredskab mod ekstremt vejr. Det skal ske ved, at styrelsen udarbejder en række konkrete scenarier ud fra det nationale risikobillede, som brandvæsenerne kan bruge til den risikobaserede dimensionering lokalt – altså planerne for, hvilket materiel, mandskab og kompetencer, der skal findes lokalt, og hvornår der eksempelvis skal rekvireres hjælp fra nabobrandvæsenet eller Beredskabsstyrelsen.

Et styrket CBRN-terrorberedskab
Det fortsat alvorlige terrortrussel mod Danmark er baggrunden for, at Beredskabsstyrelsen i 2018 styrker sit eget operative beredskab ved at indmelde en international indsatskapacitet til sporing og prøvetagning af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer – et CBRN-modul – til EU’s beredskabsenhed ERCC (European Emergency Response Capacity).

CBRN-modulet vil kunne indsættes ved f.eks. terrorhændelser i andre EU-lande. Derudover vil de løbende øvelser og uddannelser i EU-regi styrke Beredskabsstyrelsens samlede CBRN-beredskabsevne herhjemme og dermed det nationale terrorberedskab.

Kommunernes kriseberedskab
Kommunerne leverer en lang række vigtige ydelser til borgerne til daglig, som kan blive forstyrret eller afbrudt, hvis der sker større ulykker eller katastrofer. Det drejer sig f.eks. om skoledrift, børnepasning, ældrepleje, vandforsyning eller fremkommelighed på vejnettet.

Det er kommunen selv, der er ansvarlig for at opretholde driften af sine kernefunktioner i kriser. Før reformen af redningsberedskabet var det ofte brandvæsenerne, der stod for beredskabsplanlægningen i den enkelte kommunale forvaltning. Med reformen blev antallet af brandvæsener reduceret til 24 fælleskommunale enheder. På den baggrund har Beredskabsstyrelsen i sin mål- og resultatplan for 2018 et mål om at løfte kommunernes krisestyringsevne på ledelsesniveau gennem øget fokus på krisestyring, kompetenceudvikling og øvelsesaktiviteter. Det skal bl.a. ske ved, at styrelsen i 2018 udvikler et nyt koncept for dilemmaøvelser for topledelsen i kommunerne.

Tættere samarbejde med forsvaret og hjemmeværnet
Herudover fremgår det også af Beredskabsstyrelsens mål- og resultatplan for 2018, at styrelsen skal arbejde tættere sammen med forsvaret og hjemmeværnet. Styrelsen skal bl.a. analysere, hvilke kapaciteter fra Værnsfælles Forsvarskommando og Hjemmeværnskommandoen, der kan anvendes af Beredskabsstyrelsen i forbindelse med større, nationale indsatser, med henblik på at der evt. kan indgås en samarbejdsaftale.

De 11 mål i Beredskabsstyrelsens mål- og resultatplan for 2018

 • Styrke det strategiske niveau i den kommunale krisestyring
 • Yde en effektiv og hurtig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer
 • Styrke Beredskabsstyrelsens indsatsevne gennem udvidet samarbejde med Forsvaret
 • Styrke samarbejdet med Forsvarsministeriets koncernfælles administrative kapaciteter med særligt fokus på materiel- og logistikområdet.
 • Uddanne kompetente redningsspecialister (værnepligtige) til varetagelse af operative opgaver inden for det statslige redningsberedskab
 • Styrke Beredskabsstyrelsens samlede CBRN-kapacitet gennem indmeldelse af et internationalt CBRN-modul til sporing og prøvetagning
 • Operationalisering af de klimarelaterede udfordringer i det nationale risikobillede gennem udvikling af klimarelaterede scenarier
 • Styrke samfundets robusthed gennem en udvikling af rammerne for forebyggelse
 • Udvikling af vidensgrundlaget for brandsyn (flerårigt mål)
 • Uddanne kompetent redningspersonel i det samlede redningsberedskab
 • Forligsimplementering