[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En række bekendtgørelser på brandforebyggelsesområdet trådte i kraft den 1. juli. Herunder kan du se, hvad ændringerne overordnet går ud på inden for de forskellige områder.


Højlagre m.v.

På baggrund af regeringens strategi Vækst og udvikling i hele Danmark er det besluttet, at brandmæssige forhold i højlagre og lignende lagerbygninger alene skal reguleres i byggelovgivningen.


Derfor ophæves Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for højlagre fra 2012 og den tilhørende vejledning (vejledning nr. 16). Endvidere ændres anvendelsesområdet i nedenstående fem bekendtgørelser samt den tilhørende tekniske forskrift, ofte benævnt "TF-visse":


 • Bekendtgørelse nr. 523 af 17. oktober 1978 om træbearbejdning og træoplag
 • Bekendtgørelse nr. 76 af 23. februar 1981 om plast
 • Bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 1981 om korn- og foderstofvirksomheder
 • Bekendtgørelse nr. 614 af 3. december 1982 om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel
 • Bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag
 • Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag

Et ønske om at forenkle brandreguleringen er også baggrund for at driftsmæssige krav til forsamlingstelte, salgsområder m.v. er flyttet til byggelovgivningen.


Derfor ophæves Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1382 af 15. december 2014 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, og nye bestemmelser i bygningsreglementet vedrørende driftsmæssige krav til transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og salgsområder er samtidig trådt i kraft.


Brandsyn

Den ny brandsynsbekendtgørelse målretter og forenkler reglerne for brandsyn, jf. den politiske aftale om redningsberedskabet i 2015.


Kommunalbestyrelsen har fået større frihed til at tilrettelægge brandsynene. Hensigten er, at brandsynene målrettes de bygninger og brandfarlige virksomheder m.v., hvor brandsynene ud fra lokale risikoovervejelser giver mest effekt.


Ændringen betyder, at det hidtidige system med faste brandsynsterminer for alle objekter forlades til fordel for mere målrettede brandsyn, der gennemføres ud fra konkrete risikoovervejelser og individuelt fastsatte terminer for en række brandsynsobjekters vedkommende. Det får dermed også betydning for antallet af brandsyn, der forventes at falde. For ”særlige” objekter kan brandsynsterminen ikke fraviges. Bekendtgørelsen indeholder et bilag, der indeholder en udtømmende liste over alle brandsynsobjekter.


Endvidere er der taget højde for konsekvenserne af overførslen af regulering til byggelovgivningen, samtidig med at brandsynene forbliver under beredskabslovgivningen – se nærmere om dette i meddelelse nr. 18, som kan findes via linket i højre kolonne.


Beredskabsstyrelsen vil udsende en revideret vejledning om brandsyn, når udkastet til vejledning har været drøftet med de kommunale parter.


Gasser

Bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser indfører lempelser på nogle konkrete områder i forhold til bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser. Lempelserne er baseret på fornyede tekniske vurderinger og er et led i den løbende tilpasning af forskrifterne, så de er så tidssvarende som muligt.


Den nye ændringsbekendtgørelse betyder:


 • Lempelse af kravet om påkørselssikring for flasker i bure
 • Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive og brandnærende gasser
 • Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive eller brandnærende gasser og holdeplads for påfyldning
 • Lempelse af krav om godkendelse ved udskiftning af tanke

Som konsekvens af ændringerne er vejledningen til tekniske forskrifter for gasser blevet revideret på de berørte områder. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer af vejledningen.


Følgende bekendtgørelser er trådt i kraft den 1. juli 2016:


 • Bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
 • Bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
 • Bekendtgørelse nr. 587 af 1. juni 2016 om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
 • Bekendtgørelse nr. 586 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
 • Bekendtgørelse nr. 585 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om plast
 • Bekendtgørelse nr. 584 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om korn og foderstofvirksomheder
 • Bekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag
 • Bekendtgørelse nr. 582 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel
 • Bekendtgørelse nr. 569 af 1. juni 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre
 • Bekendtgørelse nr. 568 af 1. juni 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Mere information om ændringerne

Få mere information om regelændringerne ved at læse meddelelserne nr. 15, 17 og 18 – følg linkene i højrekolonne.