[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Senest den 1. januar 2016 skal de kommunale redningsberedskaber være sammenlagt i ca. 20 større bered-skabsenheder. I den forbindelse har der bl.a. været rejst spørgsmål om, hvorvidt de fælles beredskabskommissioner, udover borgmestre og politidirektører i de deltagende kommuner/politikredse, skal bestå af et flertal valgt af kommunalbestyrelserne, hvilket i nogle tilfælde ville resultere i meget store beredskabskommissioner.

For at sikre en smidig sagsbehandling i de kommende fælles kommissioner har Beredskabsstyrelsen været i dialog med Forsvarsministeriet og Kommunernes Landsforening om forståelsen af § 10, stk. 2, i beredskabsloven, hvor kommissionerne omtales.

Af beredskabslovens § 9, stk. 2, fremgår, at beredskabskommissionen i en kommune skal have et ulige medlemstal og skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen udpeger også en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen vælger et flertal ud over borgmesteren og politidirektøren, er imidlertid ikke gentaget i § 10, stk. 2, om sammensætningen af den fælles beredskabskommission.

Det betyder, at § 10, stk. 2, kun regulerer, hvem der som minimum skal være medlemmer af den fælles beredskabskommission, nemlig de deltagende kommuners borgmestre og politidirektøren (politidirektørerne, hvis samordningen dækker flere politikredse), samt at kommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen, skal der også udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission.

Hvor mange medlemmer de nye fælles kommissioner skal have fastlægges i samordningsaftalen eller vedtægten for det samordnede redningsberedskab.

Forståelsen af § 10, stk. 2, fremgår af Beredskabsstyrelsens vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation (pkt. 3.3). Du kan finde vejledningen via link i højre kolonne.