[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsloven har ikke udtrykkelig hjemmel til grænseoverskridende operativt samarbejde på beredskabsområdet på kommunalt niveau. Sådan lyder konklusionen i en redegørelse fra en arbejdsgruppe nedsat af forsvarsministeren.

Arbejdsgruppen har undersøgt lovgrundlaget for gensidigt samarbejde mellem kommunale brandvæsner på tværs af landegrænser. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen følgende:


  • at der søges tilvejebragt en udtrykkelig hjemmel i beredskabsloven, som sikrer, at det gensidige operative samarbejde på kommunalt niveau hen over landegrænserne kan fortsætte,
  • at man som udgangspunkt – i overensstemmelse med, hvad der gælder for EU-samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet – skal udnytte egne ressourcer, før der tilkaldes hjælp, men at borgerne dog bør sikres hjælp fra nærmeste brandstation også hen over landegrænserne, ligesom særligt materiel eller udstyr som f.eks. skumvæske til oliebrande eller andet specialskum til indsatser i Københavns-området og vandtankvogne til indsatser i Nordslesvig og særlige kompetencer som f.eks. ekspertberedskaberne, dykkerberedskab og kredsløbsrøgdykkere i forbindelse med tunnelbrande også skal kunne stilles til rådighed for et andet land,
  • at den eksisterende krisestyringsstruktur, herunder med etablering af de lokale beredskabsstabe, og de eksisterende kommando- og rekvisitionsveje fortsat følges ved større hændelser, jf. Retningslinjer for indsatsledelse REFIL. Herved sikres en effektiv operativ indsættelse af redningsberedskabet med opretholdelse af et samlet overblik, såvel nationalt som lokalt og med entydige kommandostrukturer, hvilket er i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg fra 2014,
  • at rekvisition af assistance i form af specialmateriel eller personel med særlige kompetencer fra statslige beredskabsmyndigheder i udlandet sker i henhold til gældende procedurer via de lokale beredskabsstabe eller, når disse ikke er etableret, via det statslige redningsberedskab, en særlig mødeplan eller politiets vagtcentral,
  • at samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne sker under iagttagelse af de regler, herunder om forsikringsforhold, der gælder på arbejdsmiljøområdet i Danmark, de EU-regler, der gælder om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, samt reglerne om udenlandske udrykningskøretøjers færden på dansk grund,
  • at Beredskabsstyrelsen tager initiativ til, at der som supplement til 1985-overenskomsten indgås en aftale mellem Beredskabsstyrelsen og THW om gensidigt operativt samarbejde på statsligt niveau mellem Danmark og Tyskland med det formål at lette den gensidige bistand ved ulykker,
  • at rekvisition af assistance i form af specielmateriel eller personel med særlige kompetencer fra statslige beredskabsmyndigheder i udlandet sker i henhold til de gældende procedurer via de lokale beredskabsstabe, eller når disse ikke er etableret via det statslige redningsberedskab, politiets vagtcentral eller en særlig mødeplan aftalt mellem Beredskabsstyrelsen og THW,
  • at assistancer på kommunalt niveau hen over landegrænser registreres i Beredskabsstyrelsens elektroniske indberetningssystem ODIN,
  • at der søges tilvejebragt en hjemmel til, at vold eller trusler om vold mod udenlandske brandfolk, der opererer på dansk grund under en fælles indsats med det kommunale redningsberedskab, straffes i henhold til straffelovens § 119, stk. 1 (skærpet straf), samt
  • at der søges tilvejebragt en hjemmel til, at erstatning for skade, der forvoldes af embedsmænd fra et andet land under udførelse af beredskabsopgaver i Danmark, betales af den kommunalbestyrelse, der har rekvireret den udenlandske assistance.

 

Arbejdsgruppen
Beredskabsstyrelsen har ledet arbejdsgruppens arbejde med inddragelse af relevante beredskabsaktører og interessenter. Det gælder blandt andet Kommunernes Landsforening (KL), Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne.

Læs hele redegørelsen via linket øverst i højre kolonne.