[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 1. januar 2015 trådte Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v. samt Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte mv. i kraft.

Find begge bekendtgørelser via links i højre kolonne og læs mere om indholdet herunder.

Brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v.
Bekendtgørelsen erstatter to tidligere bekendtgørelser, nemlig bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v.

Det har ikke været hensigten at foretage væsentlige materielle ændringer i forhold til disse bekendtgørelser, men den nye bekendtgørelse er udtryk for en regelforenkling og afspejler et ønske om at gøre bekendtgørelsesteksten mere læsevenlig og forståelig. Samtidig tydeliggør bekendtgørelsen den enkeltes ansvar for at handle forsigtigt og forsvarligt i omgangen med ild.

Afstandskrav er fjernet fra bekendtgørelsesteksten og fremgår i stedet som anbefalinger i en vejledning til bekendtgørelsen.. Ved at lægge vægt på de generelle forsigtighedsbestemmelser i stedet for specifikke afstandskrav sikres det, at behovet for forsvarligheden vurderes konkret – og at der kan søges inspiration i bilagets anbefalinger.

Samtidig understreges det, at kommunalbestyrelserne efter § 5 har mulighed for at forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v., når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor.

Den nye bekendtgørelse betegnes i daglig tale som ’afbrændingsbekendtgørelsen’.

Brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
På baggrund af implementeringen af certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner i medfør af byggeloven har Beredskabsstyrelsen foretaget en række konsekvensændringer i

  • Bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, samt
  • Tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

 

Regelsættene er sammenskrevet til én bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

De tidligere tekniske forskrifter udgør et bilag til bekendtgørelsen som en driftsmæssig forskrift, og der er derudover foretaget en gennemgribende sproglig og strukturel revision.

Bekendtgørelsen indeholder generelle bestemmelser vedr. anvendelsesområde, formål, straf og ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Bilaget med de driftsmæssige forskrifter regulerer alene de driftsmæssige aspekter ved konstruktionernes placering, indretning, benyttelse m.v.

Bekendtgørelsen med driftsmæssig forskrift som bilag indeholder således ikke krav til den bygningsmæssige udformning af forsamlingstelte, salgsområder og campingområderne, herunder krav vedrørende de bærende konstruktioner, krav vedrørende materialets brandmæssige egenskab m.v. Disse findes i byggelovgivningen og bygningsreglementet.

Vejledning til certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner
Beredskabsstyrelsen har endvidere, i samarbejde med Energistyrelsen, udarbejdet en vejledning til certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner, se vejledningen via link i højre kolonne.

Vejledningen indeholder bl.a. de brandtekniske krav, som transportable telte og konstruktioner skal leve op til og erstatter Beredskabsstyrelsens vejledning fra 2002 om pladsfordelingsplaner.