[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der bliver pres på det veterinære beredskab, når Fødevarestyrelsens fuldskalaøvelse, der involverer Beredskabsstyrelsen og en række andre myndigheder, virksomheder og brancheorganisationer, løber af stablen i uge 4. Øvelsen har til formål at afprøve og udvikle det veterinære beredskab og at styrke samarbejdet mellem de involverede parter.

Scenariet er et omfattende udbrud af mund- og klovesyge blandt danske dyrebesætninger, som kræver nedslagning af dyr og desinfektion af ejendomme, samt at der nedsættes regionale og nationale krisestabe, der koordinerer indsatsen.

Fuldskalaøvelsen involverer således både et operativt element, der har til hensigt at træne mandskab og materiel i at håndtere et udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom og et krisestyringselement i form af det koordinerende stabsarbejde. Herudover træner de involverede aktører også krisekommunikation til befolkningen.

Blandt de ti største trusler
Husdyrsygdomme og zoonoser (sygdomme, der kan smitte imellem dyr og mennesker) er en af de hændelsestyper, der er nævnt i Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede, som præsenterer de ti største trusler mod Danmark.

Ud over de sundhedsmæssige følger for dyr og evt. mennesker vil et omfattende udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom have alvorlige økonomiske konsekvenser for Danmark, da både produktion og eksport af husdyr vil blive påvirket i længere tid. Det er således vigtigt at opretholde et velfungerende veterinært beredskab, der kan sættes ind og minimere skadevirkninger ved et udbrud.

Beredskabsstyrelsen i det veterinære beredskab
Beredskabsstyrelsen har i en årrække haft en samarbejdsaftale med Fødevarestyrelsen, der sikrer, at Beredskabsstyrelsen kan sætte massivt ind med mandskab og materiel med kort varsel i tilfælde af et udbrud af en smitsom husdyrsygdom.

De operative indsatser vil bl.a. dreje sig om at assistere ift. aflivning og fjernelse af dyr, desinfektion og rensning af køretøjer, stalde og indsat personel samt støtte til etablering af Fødevarestyrelsens lokale krisecentre. Herudover deltager Beredskabsstyrelsen i de lokale og nationale krisestyringsstabe, hvor indsatserne planlægges og koordineres.

Mere information
Øvelserne afholdes i regi af Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer og er arrangeret i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der altså også optræder som øvelsesdeltager sammen med bl.a. politiet og det øvrige veterinære beredskab.

Læs mere om husdyrsygdomme og zoonoser i rapporten Nationalt Risikobillede via link i højre kolonne.