[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Rigsrevisionen har i dag fremlagt sin beretning til Statsrevisorerne om ministeriernes planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Rigsrevisionen konkluderer, at de centrale ministerier og styrelser i beredskabet har forberedt sig på at håndtere større ulykker og katastrofer.

Rigsrevisionen konkluderer herudover, at Beredskabsstyrelsen ikke har løst alle opgaver vedrørende koordination af beredskabsplanlægning tilfredsstillende, da styrelsen ikke har et samlet overordnet overblik over beredskabsplanlægningen i ministerierne.

Endelig anfører Rigsrevisionen, at myndighedernes arbejde med at evaluere større ulykker og katastrofer kan forbedres, og at alle myndigheder fremadrettet skriftligt bør evaluere deres krisestyring ved større hændelser og øvelser for at sikre, at erfaringerne fastholdes og anvendes til at forbedre beredskabet.

Planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder
Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen henviser til, at det med den forventede indførelse af en planlægningsforpligtelse for alle statslige myndigheder bliver obligatorisk for alle statslige myndigheder at udarbejde en beredskabsplan og sende den til Beredskabsstyrelsen.

- Rigsrevisionen peger på, at vi grundlæggende har et godt beredskab i Danmark, men at der også er nogle forbedringspunkter. I den sammenhæng er jeg tilfreds med, at Beredskabsstyrelsen med indførelsen af planlægningsforpligtelsen får et endnu bedre udgangspunkt for at bistå ministerier og styrelser i deres beredskabsarbejde, siger Henning Thiesen.

Udvikling af dansk beredskab efter terroren i Norge
Forslaget om at indføre en planlægningsforpligtelse er en del en række initiativer, der bl.a. er iværksat som opfølgning på de norske erfaringer fra terroranslaget den 22. juli 2011 i Oslo og på øen Utøya. Blandt de øvrige initiativer udvikler Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet et nyt koncept for øvelser og evalueringer for myndigheder.

Uddrag af hovedkonklusionen i Rigsrevisionens rapport

  • ”De centrale ministerier og styrelser i beredskabet, fx Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, har som forudsat i beredskabsloven forberedt sig på at håndtere større ulykker og katastrofer […]. De øvrige ministerier og styrelser er i mindre grad forberedt på at skulle håndtere større ulykker og katastrofer."

 

  • ”Beredskabsstyrelsen har løst opgaven med at understøtte ministeriernes beredskabsplanlægning ved at udarbejde en fælles vejledning for god beredskabsplanlægning og ved at stille rådgivning til rådighed for ministerierne. Beredskabsstyrelsen har dog ikke løst opgaven med at vurdere sammenhængen i beredskabsplanlægningen tilfredsstillende, da styrelsen ikke har et samlet overordnet overblik over beredskabsplanlægningen i ministerierne og dermed heller ikke et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere sammenhængen.”

 

  • ”Myndighedernes arbejde med at evaluere større ulykker og katastrofer samt øvelser kan forbedres.”

 

  • ”Myndighederne har [...] fulgt op på læringspunkterne fra terrorhandlingerne i Norge i 2011 med henblik på at forbedre det danske beredskab. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.”

 

  • ”Rigsrevisionen finder, at alle myndigheder fremadrettet skriftligt bør evaluere deres krisestyring ved større hændelser og øvelser for at sikre, at erfaringerne fastholdes og anvendes til at forbedre beredskabet.”