[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget enstemmigt forsvarsministerens forslag nr. L 157 til lov om ændring af beredskabsloven. Loven træder i kraft den 1. juni 2014 som lov nr. 514 af 26. maj 2014 om ændring af beredskabsloven.

Der er to hovedformål med ændringen af loven. Det ene er præcisering af planlægningsforpligtelsen for statslige myndigheder. Det andet er at skabe hjemmel til at fastsætte regler for uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps.

Ændringer i beredskabsloven
Loven indeholder nu en udtrykkelig forpligtelse hos alle statslige myndigheder til at udarbejde samlede beredskabsplaner. Planerne skal revideres mindst hvert fjerde år. Planer og revisioner skal indsendes til Beredskabsstyrelsen. Planlægningsforpligtelsen svarer til den, der allerede gælder for kommunalbestyrelser og regionsråd.

Ændringen i loven bemyndiger nu forsvarsministeren til at fastsætte regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps. Den bemyndiger også til at fastsætte regler om statsligt tilskud til kommuner, der har etableret et ungdomsbrandkorps eller har indgået en samarbejdsaftale med et ungdomsbrandkorps. Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af medlemmer af ungdomsbrandkorps.

Beredskabsstyrelsen kan indgå aftaler med offentlige myndigheder m.fl. med beredskabsansvar om assistance fra styrelsen. Med loven tydeliggøres det, at disse aftaler ikke længere begrænsede til assistance i tilfælde af ulykker og katastrofer. Denne ændring sigter efter at fastholde og så vidt muligt øge udnyttelsen af styrelsens ressourcer og kompetencer ved assistance til f.eks. Rigspolitiet, Fødevarestyrelsen og Banedanmark.

Loven åbner desuden mulighed for, at Beredskabsstyrelsen selv kan etablere et stående beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs.

For virksomheder, der er omfattet af beredskabslovgivningens brandforebyggende regler, kan forsvarsministeren fastsætte regler om kommunalbestyrelsens udarbejdelse af beredskabsplaner, om offentliggørelse af sikkerhedsforanstaltninger, om pligt til at planlægge for at imødegå forsætlige skadelige handlinger og om politianmeldelse ved mistanke om tyveri af nærmere angivne stoffer.

Bestemmelsen om et evalueringsinstitut er blevet ophævet med loven. De opgaver, som instituttets evalueringsgruppe hidtil har været ansvarlig for, skal herefter varetages af Beredskabsstyrelsen.

Muligheden for at indsætte redningsberedskabet i udlandet i konfliktfyldte områder er blevet formaliseret i loven. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse med deltagelse i internationale operationer sammen med Forsvaret eller som led i en FN-aktion.

Endelig har loven skabt mulighed for at sætte beredskabsloven helt eller delvis i kraft i Grønland.

Se den fulde lovtekst via link i højre kolonne.