[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Grundlaget for den nye bekendtgørelse er Beredskabsstyrelsens hidtidige praksis for etablering af højlagre.


Nye grænser for højlagre og nye vejledninger

Den nye bekendtgørelse introducerer to væsentlige ændringer.


  • Stablingshøjden er afgørende for, hvornår en bygning eller en brandsektion betragtes som et højlager. Hvor grænsen tidligere var lagre med stablingshøjde større end 6 meter, er det nu 8 meter.
  • Beredskabsstyrelsen skal først fastsætte vilkår for kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse for højlagre med stablingshøjde større end 18 m eller med bygningshøjder større end 20 m, medmindre der er tale om særlige typer af højlagre.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2012 og kan findes på Retsinformation via linket til højre på siden.


Som konsekvens af bekendtgørelsen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet to nye vejledninger:


  • Vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre (erstatter vejledning nr. 13 om højlagre med tilhørende tillæg om frosthøjlagre).
  • Vejledning nr. 17 om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen (erstatter ”Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen” af 1. september 2006).

Den nye bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre og vejledningerne er et resultat af det arbejde, der er blevet udført i en arbejdsgruppe om højlagre, som blev nedsat af forsvarsministeren.