[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

EU-Kommissionen offentliggjorde torsdag den 4. oktober en rapport, som er udarbejdet på baggrund af en omfattende stresstest af alle fungerende kernekraftværker i EU. Stresstesten blev gennemført 2011-12 i lyset af ulykken på det japanske Fukushima Daiichi-kernekraftværk i marts 2011.


Samtidig med, at rapporten konkluderer, at sikkerheden på de europæiske kernekraftværker generelt er høj, og at der ikke er grundlag for at anbefale lukninger, peger rapporten på en række forhold, der skal udbedres.


Således viser resultaterne af stresstesten, som rapporten forholder sig til, at en del værker mangler at implementere nogle af de sikkerhedsstandarder, som anbefales af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA). Ligeledes peges der på, at flere værker ikke lever op til de internationale mål for ”best practices”, når det gælder sikkerheden.


Områder med mangler

EU-Kommissionens rapport opstiller nogle hovedområder, hvor mange af kernekraftværkerne skal gennemføre forbedringer:


  • Risikovurdering i forhold til jordskælv og oversvømmelser: Mange værker har foretaget en risikovurdering ud fra en tidshorisont, der er kortere end de 10.000 år, som er den internationale standard.
  • Seismisk måleudstyr: En del værker har ikke installeret måleudstyr, der kan anvendes til varsling af jordskælv.
  • Udluftningssystemer: Ikke alle værker har etableret et filtrerende udluftningssystem, der gør det muligt at mindske trykket i reaktorindeslutningerne i tilfælde af uheld.
  • Beredskabsudstyr til at bekæmpe alvorlige ulykker: Mange værker har ikke etableret særligt sikrede områder, hvorfra personalet hurtigt kan tilgå beredskabsudstyr til brug ved alvorlige ulykker.
  • Backup-kontrolrum: Flere værker er konstrueret uden et ekstra kontrolrum, som kan bruges, hvis hovedkontrolrummet som følge af et uheld ikke kan bruges.

Nationale handleplaner og revision af EU's nukleare sikkerhedsdirektiv

EU-Kommissionens rapport anbefaler, at der foretages en lang række sikkerhedsopdateringer på kernekraftværkerne i EU. Myndighederne i de enkelte lande skal udarbejde handleplaner for implementeringen af de nødvendige forbedringer.


Det er Kommissionens hensigt i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder at fremlægge en rapport i juni 2014 om gennemførelsen af disse anbefalinger. Kommissionen vil følge dette arbejde tæt.


Kommissionen har desuden gennemgået gældende europæisk lovgivning vedrørende nuklear sikkerhed og vil i den forbindelse fremlægge en revision af det gældende direktiv om nuklear sikkerhed i begyndelsen af 2013.


I højre kolonne findes link til EU-Kommissionens rapport i sin helhed. Herudover er der link til temaer om stresstesten af kernekraftværkerne i EU og om ulykken på Fukushima Daiichi-kernekraftværket.