Anders Moseholm: Derfor bliver vi ved med at søge.

Illustration: Anders Moseholm: Derfor bliver vi ved med at søge (2018).

Nationalt Risikobillede 2022 giver myndigheder og organisationer et overblik over 14 risici, der bør rettes opmærksomhed mod på kort og mellemlang sigt. Aktørerne kan anvende Nationalt Risikobillede 2022 i deres fortløbende arbejde med beredskabsplanlægning og krisestyring.

Det er mit håb, at NRB 2022 vil bidrage til udbredelse af viden om erkendte risici, og at myndigheder og organisationer vil tage udgangspunkt i og forholde sig til publikationen i deres arbejde med beredskabsplanlægning og krisestyring.

- Laila Reenberg, Beredskabsstyrelsens direktør.

Nationalt Risikobillede 2022 er en videreførelse af det arbejde, der blev udført i forbindelse med rapporterne fra 2013 og 2017, som omhandlede henholdsvis 10 og 13 hændelsestyper.

 

Sammenlignet med Nationalt Risikobillede 2017 er der i 2022 tilføjet et nyt kapitel med titlen ’hedebølger og tørker’. Kapitlet er tilføjet på grund af indikationer på, at hændelsestypen vil optræde hyppigere i Danmark i takt med klimaforandringerne.

 

Hedebølger er inkluderet, fordi hændelsestypen kan medføre overdødelighed og pres på sundhedssektoren. Samtidig kan den højere brandrisiko i forbindelse med tørker, og særligt faren for mange samtidige naturbrande, presse redningsberedskabet. Hedebølger og tørker kan også udfordre samfundsvigtig forsyning af vand, energi, vej- og jernbanetransport mv.

 

Kapitlet fra 2017 med titlen ’rumvejr’ hedder i 2022-udgaven ’rumhændelser’. Indholdet er opdateret og udvidet, så det behandler både rumvejr og kollisioner mellem menneskeskabte rumobjekter.

 

De øvrige kapitler er redigeret og opdateret med ny viden og eksempler. Det gælder ikke mindst kapitlet om højvirulente sygdomme, som er omfattende revideret på baggrund af erkendelsen af COVID-19-pandemiens meget omfattende konsekvenser. I alle kapitler er der tilføjet nye afsnit om tendenser og nye ’Hvad nu hvis...’ scenarier. Endelig er de grafiske illustrationer, som ledsager kapitlerne, ændret.

 

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen

 • Udgivelsesdato

  2. marts, 2022

Hent publikation

Om Nationalt Risikobillede 2022

 • Hedebølger og tørke
 • Storme og orkaner
 • Oversvømmelser fra havet
 • Ekstremregn
 • Højvirulente sygdomme
 • Husdyrsygdomme
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Nukleare ulykker
 • Ulykker med kemiske stoffer
 • Maritime ulykker
 • Transportulykker
 • Cyberhændelser
 • Terrorhandlinger
 • Rumhændelser
 • Afsnit om hændelsestypernes karakteristik, forekomst, konsekvenser og tendenser.
 • Eksempler på alvorlige hændelsesforløb, som har fundet sted i eller påvirket Danmark i nyere tid.
 • Fiktive ’Hvad nu hvis…’ scenarier.
 • Figurer, som illustrerer udfordringer knyttet til hændelsestypernes kendetegn samt deres mulige konsekvenser.

Nationalt Risikobillede, konsekvenser.

Nationalt Risikobilledes fokus er nationalt og er redaktionelt afgrænset til ikke at beskæftige sig med militære forhold. Der kan opstå afledte konsekvenser i Danmark af militære handlinger i udlandet. Det kan f.eks. dreje sig om cyberhændelser, som er inkluderet i Nationalt Risikobillede.