Bekendtgørelsen erstatter to tidligere bekendtgørelser, nemlig bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v.

 

Det har ikke været hensigten at foretage væsentlige materielle ændringer i forhold til disse bekendtgørelser, men den nye bekendtgørelse er udtryk for en regelforenkling og afspejler et ønske om at gøre bekendtgørelsesteksten mere læsevenlig og forståelig. Samtidig tydeliggør bekendtgørelsen den enkeltes ansvar for at handle forsigtigt og forsvarligt i omgangen med ild.

 

Afstandskrav er fjernet fra bekendtgørelsesteksten og fremgår i stedet som anbefalinger i en vejledning til bekendtgørelsen.. Ved at lægge vægt på de generelle forsigtighedsbestemmelser i stedet for specifikke afstandskrav sikres det, at behovet for forsvarligheden vurderes konkret – og at der kan søges inspiration i bilagets anbefalinger.

 

Samtidig understreges det, at kommunalbestyrelserne efter § 5 har mulighed for at forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v., når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor.

 

Den nye bekendtgørelse betegnes i daglig tale som "afbrændingsbekendtgørelsen".

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    10. december, 2014

Hent publikation