alarmanalyse-blindealarmer-aug2013-artikel

Forside af analysen - Beredskabsstyrelsen

Denne analyse er udarbejdet af en arbejdsgruppe som blev nedsat den 7. marts 2013 af Beredskabsstyrelsen med henblik på at belyse mulighederne for at nedbringe antallet af blinde alarmer fra alarmanlæg.


Betegnelsen alarmanlæg er i denne rapport anvendt som en fællesbetegnelse for en række forskellige brandsikringsanlæg med forskellige detekterings- og reaktionsmetoder, hvis fællestræk er, at de har til formål at detektere brand eller gasudslip på et tidligt tidspunkt, og at de har en automatisk, direkte alarmoverførsel til det kommunale redningsberedskab.


Arbejdsgruppen vedrørende alarmanalyse har bestået af repræsentanter for Beredskabsstyrelsen, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk Industri (DI) og HORESTA. Desuden har repræsentanter for DBI og RMG-Inspektion været inviteret til et møde i marts 2013. Arbejdsgruppen har afholdt to møder i april og juni 2013 og afslutter arbejdet med denne rapport, der afgives til Forsvarsministeriet.

 

Et stort antal blinde alarmer fra alarmanlæg samt udrykninger hertil indebærer en række samfundsmæssige uhensigtsmæssigheder. Disse kan være unødige driftsforstyrrelser på virksomheder, unødigt ressourceforbrug, som kunne have været anvendt til andet eller sparet, kompromittering af redningsberedskabet i tilfælde af samtidig modtagelse af reelle alarmer mv.


Arbejdsgruppen har drøftet flere konkrete tiltag, herunder også de tiltag, der er peget på i Deloittes analyse om effektivisering af beredskabsindsættelsen fra 2012. På baggrund heraf, anbefaler arbejdsgruppen følgende:

 

 1. At der i samarbejde med relevante aktører tages initiativ til at udarbejde relevant informationsmateriale, der beskriver hvad parterne (bygherre, dennes rådgiver, installatøren og i relevant omfang
  kommunalbestyrelsen) bør være opmærksomme på i planlægningsfasen. Det er arbejdsgruppens
  vurdering, at udskiftning af ikke driftsikre anlæg ikke nødvendigvis vil medføre en reduktion i antallet af blinde alarmer.

 2. At der tages initiativ til at udarbejde nye regler for drift og vedligeholdelse af brandtekniske installationer. Punkt 1 og 2 indeholdes i et projekt, som Energistyrelsen igangsætter hos Dansk Standard.

 3. At det i forbindelse med udviklingen af et nyt indberetningssystem til afløsning af ODIN (Redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem) drøftes, hvorvidt der er behov for et bredere datagrundlag.

 4. At der tages initiativer til at øge anlægsejerens, personalets og håndværkeres kendskab til installerede alarmanlæg.

 5. At det nærmere overvejes, hvorledes det kan sikres, at anlægsejere møder med en repræsentant (kontaktperson) ved alarmer fra alarmanlæg.

 6. At det via en lovændring gøres obligatorisk for kommunalbestyrelsen at opkræve gebyr for udrykninger til blinde alarmer fra lovpligtige alarmanlæg, og at den fornyede beregning af gebyret lægges
  til grund, jf. bilag 5 samt i øvrigt anbefalingen i Budgetanalyse af redningsberedskabet, 2012.

 7. At udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg fortsat fastsættes af kommunalbestyrelsen, og består af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det
  sted, hvor alarmen er installeret.

 8. At der udarbejdes en logbog/mappe til registrering af alarmer fra det enkelte alarmanlæg.

Arbejdsgruppens forslag vil samlet set kunne medføre økonomiske fordele for erhvervslivet og samfundet, og det er arbejdsgruppens vurdering, at der i lyset heraf ikke samlet set vil være nævneværdige forøgede administrative eller økonomiske byrder forbundet med forslaget.

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen

 • Udgivelsesdato

  1. august, 2013

Hent publikation