håndbog RBD-artikel

Forside af "Håndbog i risikobaseret dimensionering"

Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingets partier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgangspunkt i lokale risikovurderinger frem for statsligt fastlagte – og mindre tidssvarende – regler for dimensionering.

 

Beredskabsstyrelsen igangsatte på denne baggrund et udviklingsarbejde, som bl.a. er sket i tæt samarbejde med en række kommuner i et stifinderprojekt og et pilotprojekt.


Denne håndbog er et af resultaterne af dette arbejde. Håndbogen præsenterer en række metoder og værktøjer, som kan benyttes til at gennemføre risikostyringsprocessen lokalt.

 

Hidtil er dimensioneringen af redningsberedskabet primært sket ud fra nationale gennemsnitsbetragtninger over risikoen, hvilket har resulteret i de minimumskrav, som fremgår af dimensioneringsbekendtgørelsen i dag.

 

Det nye er, at der fremover i højere grad gives lokale frihedsgrader for de enkelte kommuner til at tilrettelægge det daglige beredskab ud fra en vurdering af de risici, der efter kommunalbestyrelsens skøn bør tages højde for. Dette indebærer også en øget fokus på forebyggelse. Kommunalbestyrelsen får endvidere også i langt højere grad end hidtil ansvaret for det serviceniveau, som redningsberedskabet skal præstere.


Muligheden for et skræddersyet redningsberedskab er også en væsentlig del af indholdet i den ny bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, som træder i kraft 1. januar 2005, og som fører de politiske intentioner ud i livet. Beredskabslovens overordnede målsætning – at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø – rokkes der imidlertid ikke ved.

 

Denne håndbog er bare ét af de tilbud, som kommunerne kan benytte sig af i arbejdet med indførelse af risikobaseret dimensionering. Beredskabsstyrelsen udbyder et kursus i risikobaseret dimensionering, på styrelsens hjemmeside er der bl.a. adgang til eksempler og erfaringer, og styrelsens rådgivningsfunktion er blevet styrket for at imødekomme det øgede behov.

 

Beredskabsstyrelsen er meget interesseret i at formidle erfaringer – gode eller mindre gode – som kommunerne gør i arbejdet med at indføre risikobaseret dimensionering og med anvendelsen af håndbogen. Dette vil dog ikke være muligt uden kommunernes hjælp. Kommunerne opfordres
derfor til at give de tilbagemeldinger, som er nødvendige for at fastholde og udvikle et stærkt og fagligt redningsberedskab.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    1. januar, 2004

Hent publikation