Forbered dig på kriser.
Spørgsmål og svar

Find svar på hyppige spørgsmål om hjemmeberedskab.

Forberedt på kriser

Her kan du finde svar på en række spørgsmål om anbefaling og råd om hjemmeberedskab.

 

Spørgsmål og svar

Danmark er grundlæggende et trygt og sikkert land, men risiko- og trusselsbilledet er skærpet i den seneste tid. I efteråret 2023 var vi bl.a. vidner til en større stormflod og oversvømmelser, og det er myndighedernes vurdering, at vi kigger ind i en fremtid med flere og mere ekstreme vejrhændelser.

 

Vi står også over for en ændret sikkerhedspolitisk situation. PET og FE advarede i maj 2024 om en skærpet hybrid trussel mod Danmark, og CFCS hævede trusselniveauet for destruktive cyberangreb.

 

Derudover har der været efterspørgsel efter myndighedernes anbefalinger.

 

På den baggrund iværksatte Beredskabsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder arbejdet med at skabe et konsolideret, fagligt grundlag for opdaterede anbefalinger og råd. Det er det arbejde, der ligger færdigt nu.

Myndighederne har løbende fulgt situationen. Det er det skærpede risiko- og trusselsbillede, der har gjort det relevant med opdaterede råd. Samtidig har det været vigtigt, at anbefalingerne står på et solidt fagligt grundlag, som alle de relevante myndigheder står bag.

I første omgang er anbefalinger og råd tilgængelige på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Det ligger i et format, så du kan printe, hvis du synes, det er nyttigt at have dem fysisk.

 

Der er planer om at udsende materialet til befolkningen i digital post. Materialet vil også kunne hentes på biblioteker.

 

Der vil i de politiske forhandlinger om en beredskabsaftale blive taget stilling til evt. yderligere distribution af materialet.

Anbefalingen om at kunne klare sig i tre døgn i krisesituationer er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder. Der er tale om en samlet faglig vurdering, som de involverede myndigheder står bag. Vurderingen bygger bl.a. på Nationalt Risikobillede og øvrige myndighedsvurderinger om trusler, sikkerhed og sårbarhed samt en faglig gennemgang af realistiske og relevante scenarier, deres varighed og mulige konsekvenser.

 

Parametre som fx geografi og vejrforhold spiller også ind i den samlede anbefaling, og her kan der være forskel fra land til land.

 

Flere lande i vores nærområde – fx Finland, Letland og Litauen – anbefaler tre døgn. I Nederlandene er anbefalingen to døgn.

Myndighederne har forholdt sig til det gældende risiko- og trusselsbillede. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at der ikke er en direkte militær trussel mod Danmark. Hvis du forbereder dig ud fra anbefalingen og rådene, vil du dog stå godt rustet til enhver situation. Myndighederne følger udviklingen i risiko- og trusselsbilledet tæt og justerer råd og anbefalinger, hvis der sker væsentlige ændringer.

Publikationen indeholder råd til, hvordan du kan forberede dig på konsekvenserne af hybride angreb, f.eks. svigt af el- eller drikkevandsforsyning.

 

Hvornår skal jeg være klar til at kunne klare mig selv i tre døgn?
Det vigtige er, at du kommer i gang med forberedelserne. Der er ikke nogen deadline, og det er ikke sådan, at du med det samme skal købe stort ind. Næste gang du alligevel køber ind, kan du købe lidt ekstra, så du stille og roligt får opbygget et passende hjemmeberedskab.

Myndighederne – statslige, regioner og kommuner – vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe befolkningen i tilfælde af kriser og katastrofer. Men i alvorlige tilfælde kan det ikke udelukkes, at der vil opstå situationer, hvor myndighederne ikke er i stand til at hjælpe alle borgere med det samme og på én gang. Derfor er anbefalingen, at du kan klare dig selv i tre døgn. Det giver mulighed for, at myndighederne kan fokusere kræfterne dér, hvor behovet er størst. Det er i vores fælles interesse.

Det er ikke en pligt eller et ansvar forankret i lovgivning. Men det er myndighedernes anbefaling, at du forbereder dig så godt, som det er muligt, så du kan klare dig i tre døgn i krisesituationer. Så står du og samfundet som helhed stærkere.

Der er tale om en anbefaling fra myndighederne til borgerne. Der er ikke krav til offentlige myndigheder om at efterleve anbefalingen og de vejledende råd i pjecen.

 

Men jf. beredskabsloven skal de enkelte ministre inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner, samt inden for hver deres område fastsætte vejledende retningslinjer for regionernes og kommunernes beredskabsplanlægning.

 

Derudover skal de enkelte kommuner udarbejde en plan for kommunens beredskab. Det er den enkelte myndighed og kommune, der skal vurdere, i hvilket omfang anbefalingen og rådene i pjecen samt den bagvedliggende vurdering af risiko- og trusselsbilledet skal medføre tilpasninger af beredskabsplanlægningen inden for eget ressortområde.

Beskyttelsesrum og sikringsrum er opført til at beskytte befolkningen mod luftangreb. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at der ikke er en direkte militær trussel mod Danmark.

Det er myndighedernes vurdering, at risikoen for nukleare ulykker, der direkte vil kunne påvirke Danmark, er meget lav. Skulle der ske et uheld på fx et kernekraftværk i Danmarks nærområde, kan det være relevant for personer under 40 år samt gravide og ammende at indtage jodtabletter – hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det i situationen.

 

For at kunne indtage jodtabletterne på det rette tidspunkt vurderer Sundhedsstyrelsen, at det er mest hensigtsmæssigt at opbevare dem i hjemmet. Sundhedsstyrelsen har derfor også vurderet, at jod skal indgå som del af myndighedernes fælles råd og anbefalinger.

 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Der kan være forskellige mulige løsninger, afhængig af hvordan du bor. Har du adgang til privat have, kan du overveje det. Du kan evt. anvende en pose sat over toilettet eller en spand. Posen smides i skralde-spand/container udenfor.

Hvis internet m.v. er nede, vil du kunne modtage vigtig information fra myndighederne gennem en FM-radio. Beredskabsmeddelelser udsendes på DR P4. Derfor er rådet, at du har en FM-radio, der kører på batteri.

 

Oversigt over frekvens på DR P4

Opdateret juli 2024.