Overnatning i hal

Midlertidige overnatninger kan f.eks. finde sted i en messe- eller idrætshal

Godkendelse af midlertidig overnatning 

Ønsker man at overnatte i et lokale eller i en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, jf. byggelovgivningen, så er midlertidig overnatning mulig, hvis kravene i byggelovgivningen kan overholdes.

 

Man kan dog til og med 2021 vælge at få den midlertidige overnatning behandlet efter beredskabslovgivningen.

 

Midlertidig overnatning efter byggelovgivningen

Beredskabsstyrelsen henviser til den lokale kommunes bygningsmyndighed samt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om midlertidige overnatninger (bilag 11d til BR18).

 

Midlertidig overnatning efter beredskabslovgivningen

Det kommunale redningsberedskab har mulighed for at give tilladelse til overnatninger i op til 5 døgns varighed, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

 

Det enkelte kommunale redningsberedskab har en selvbetjeningsløsning på deres hjemmeside, som kan benyttes bl.a. ved ansøgning om midlertidig overnatning.

 

Betingelserne er bl.a., at

 

  • overnatningsstedet er omfattet af bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
  • kapitel 11 i bilaget til ovenstående bekendtgørelse overholdes og
  • der er flere end 10 overnattende personer.

 

Læs relevante uddrag fra de to bekendtgørelser nedenfor.

 

Uddrag fra reglerne

§ 5 i bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker:

 

”§ 5. Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter.”

 

Læs hele bekendtgørelsen på retsinfo.

Kap. 11 i bilaget til bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker:

 

”11. Midlertidige overnatningslokaler:

 

11.1

Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.

11.2

Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

11.3

Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

11.4

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

11.5

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

11.6

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

11.7

Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

11.8 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering."

       

 

Læs hele bekendtgørelsen på retsinfo.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.36