Efter beredskabslovens § 34, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) bestemme, at bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt.

 

Bestemmelsen i beredskabslovens § 34, stk. 2, finder anvendelse i de tilfælde, der ikke er omfattet af regler fastsat i medfør af § 33, stk. 1. Det er det kommunale redningsberedskab, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er nødvendigt at stille krav ud fra et brandmæssigt hensyn.

 

Det kommunale redningsberedskab har mulighed for at stille både driftsmæssige og tekniske krav.

 

Eksempler på anvendelse

Her er eksempler på typer af brandfarlige virksomheder, hvor det kan komme på tale at stille krav i henhold til beredskabslovens § 34, stk. 2:

 

 • Biogasanlæg
  Det gælder de dele af anlægget, hvor trykket er lavere end 0,5 bar (overtryk), og som derfor ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, jf. punkt 1.2.1 i forskrifterne. Der kan også være anlægsdele, hvor trykket er højere end 0,5 bar, men som heller ikke er omfattet af bekendtgørelsen, fordi der hverken sker fremstilling eller er opbevaring.
  Se i øvrigt meddelelse nr. 14 nedenfor.

 • Naturgasanlæg
  Størstedelen af naturgasinstallationerne er reguleret af Gassikkerhedsloven (tidligere Gasreglementet) som hører under Sikkerhedsstyrelsen. Det kan dog være relevant at stille nogle brandmæssige vilkår i medfør af beredskabsloven til visse anlæg, bygninger og områder.

 • Salgs- og forbrugstankanlæg med brint
  Salgs- og forbrugstankanlæg med brint er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, jf. punkt 1.2.1 litra c.

 • Lithiumionbatterier i større oplag samt i energilagringssystemer
  Se meddelelse nr. 25 nedenfor.

 • Lagerafsnit med større mængder brandnærende stoffer

 • Lagerafsnit med større mængder aerosoler

 

 

Relevante publikationer om særligt fastsatte kommunale krav til brandfarlige virksomheder

Sidst opdateret 2. oktober, 2020 - Kl. 15.23