Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Brandsikker Bolig - forebyggelsesesinitiativ med brandforebyggende hjemmebesøg
 

Brandsikker Bolig 

Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. Derfor har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med TrygFonden og KL taget initiativ til at udvikle et helt nyt koncept inden for brandforebyggelse, Brandsikker Bolig, som netop især er målrettet disse grupper.


Det bærende element i Brandsikker Bolig er brandforebyggende hjemmebesøg.


Fokus på svage ældre og andre udsatte grupper

Konceptet for Brandsikker Bolig hviler på et fælles ønske om at nedbringe antallet af svært tilskadekomne og omkomne i brand, da man i en årrække har savnet en positiv udvikling på området.


Dødsbrande rammer langt overvejende private hjem, og svage ældre og andre udsatte grupper er stærkt overrepræsenteret blandt ofrene. Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og KL er derfor enige om, at der bør være særlig fokus på disse grupper.


Risikoen for at komme alvorligt til skade eller omkomme i en brand stiger med alderen. Hertil kommer, at personlige forhold som medicinpåvirkning, alkoholmisbrug, fysiske handicap og psykisk sygdom forhøjer risikoen. I op imod halvdelen af dødsbrandene angives tobaksrygning desuden som brandårsag.


Brandsikker Boligs tre elementer

Udsatte borgere, visiterede besøg

Nabokuvert

Selvhjulpne borgere

Brandforebyggende hjemmebesøg hos svage ældre og andre udsatte grupper.

 

Kuverter uddeles til beboere, som bor tæt på steder, hvor der for nylig har været brand.

Information målrettet den brede befolkning, som blot kan have behov for at blive mindet om de forskellige brandfarer i hjemmet.


Brandforebyggende hjemmebesøg hos udsatte borgere

Før implementeringen af Brandsikker Bolig er der gennemført et pilotprojekt, som har vist, at samarbejde med den kommunale hjemmepleje er essentielt for at finde frem til de mest udsatte borgere i den enkelte kommune.


I materialesamlingen til Brandsikker Bolig indgår derfor en screeningsliste, som hjemmeplejen kan bruge til at udpege de borgere, der skønnes at have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg.


Selve besøget hos de mest udsatte borgere foretages af redningsberedskabet. Under besøget vil en forebyggelsesekspert have en dialog med borgeren omkring brandfarerne i hjemmet og give råd og vejledning til at forbedre brandsikkerheden. I forbindelse med besøget kan der blive installeret røgalarmer og andre brandforebyggende hjælpemidler.


Nabokuvert og information til de selvhjulpne

Erfaringer fra bl.a. England viser, at målrettet information til mennesker, som har oplevet brand i deres nærområde, har særlig stor gennemslagskraft. Et andet element i Brandsikker Bolig er derfor en nabokuvert, som brandvæsenet kan uddele til borgere, der bor tæt på steder, hvor der netop har været brand.


Nabokuverten indeholder et informationsbrev med råd og vejledning om, hvordan man undgår brand i hjemmet. Kuverten indeholder desuden information om muligheden for at bestille et brandforebyggende hjemmebesøg, som efter lokal beslutning også kan udføres af frivillige fra redningsberedskabet.


Det tredje element i Brandsikker Bolig retter sig imod de selvhjulpne borgere, som ikke umiddelbart har behov for et brandforebyggende hjemmebesøg. Materialet hertil omfatter et postkort med råd om brandsikkerhed samt oplysning om muligheden for at bestille et gratis brandforebyggende hjemmebesøg. Sådanne besøg kan foretages af frivillige. Kortet forventes uddelt ved åbne arrangementer, på messer mv.


Frivilligt koncept

Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til borgerne. Alle borgere, uanset om de er udpeget af hjemmeplejen eller selv har henvendt sig til myndighederne, skal således give tilladelse til, at besøget kan blive gennemført.


Brandsikker Bolig er et forebyggelseskoncept, som tilbydes kommuner i hele landet. Det er et frivilligt tilbud, og kommunerne har mulighed for at implementere hele eller kun dele af konceptet i deres forebyggelsesarbejde. Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og KL opfordrer alle til at tage godt imod initiativet.


I højre kolonne er der oversigt over materialesamlingen til Brandsikker Bolig med links til at downloade og bestille.


Sidst opdateret 30-11-2017 - kl. 13:11
Kommuner, der anvender Brandsikker Bolig-konceptet – klik på kortet

Fakta

I 2016 døde 52 personer i forbindelse med brand. 25 af ofrene var 67 år eller ældre.


De seneste 10 år er der gennemsnitligt omkommet 71 personer om året som følge af brand.


Kontakt

Kommune og Borger
kob@brs.dk